Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Regional Office in Cagayan De Oro,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Regional Office in Cagayan De Oro
Address : G/F Trinidad Bldg., Yacapin-Corrales Streets, Cagayan de Oro City
Contact Number: (08822) 711472 | (088) 8571780
Email :   region10@philhealth.gov.ph

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname