Friday, March 24, 2017

PhilHealth Office in Bislig City,Surigao Del Sur,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Bislig City,Surigao Del Sur
Address : G/F Josol Bldg., Espiritu St., Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur
Contact Number: (086) 6282402 (telefax)


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname