Friday, March 24, 2017

PhilHealth Office in Tandag,Surigao del Sur,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Tandag,Surigao del Sur
Address : JTP Bldg., Donasco St., Tandag, Surigao del Sur
Contact Number: (086) 211-4196 I 211-4360
Email : tandag.procaraga@philhealth.gov.ph


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname