Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Talibon, Bohol,Contact Number

PhilHealth Office in Talibon, Bohol
Address : 3rd Floor Annex Municipal Bldg., Talibon 6325 Bohol
Contact Number:  (038) 515-5165 (telefax)
Email :  talibon.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname