Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Tacloban,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Office in Tacloban
Address : PhilHealth Bldg. 1, 167 P. Burgos St., Tacloban City
Contact Number: (053) 3212076; (053) 3256623


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname