Friday, March 24, 2017

PhilHealth Office in Surigao City,Surigao Del Norte,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Surigao City,Surigao Del Norte
Address : 2F Yuipco-Lim Bldg., Borromeo St., Surigao City
Contact Number: (086) 8261672 (fax) | (086) 2319261
Email :  surigao.procaraga@philhealth.gov.ph


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname