Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in Mati, Davao Oriental,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in DMati, Davao Oriental
Address : Roche Bldg., Andravel Cor. Mabini St., Mati, Davao Oriental
Contact Number: (087) 388-4920 | (087) 811-3335


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname