Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Iba, Zambales,Contact Number

PhilHealth LHIO in Iba, Zambales
Address : ACM Bldg., Zone 6, Iba, Zambales C-2201
Contact Number: (047) 811-3690 loc. 4355

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname