Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in Santiago City, Isabela, Contact Number,Email Address

PhilHealth LHIO in Santiago City, Isabela
Address : A & A Musñgi Building, Cityroad cor. Carreon Sts., Centro East, Santiago City
Contact Number: (078) 682-245

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname