Friday, March 24, 2017

PhilHealth in Mandaluyong,Manila,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth in Mandaluyong,Manila
Address : Liberty Bldg., Boni Ave. Cor P. Cuz Brgy San Jose, Mandaluyong City
Contact Number:  532-0095 | 532-0449


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname